تأثیر آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم¬یافته

یوسف محمدزاده, جعفر یحیوی دیزج

چکیده


سرمایه­گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این­رو بررسی عوامل جذب سرمایه­گذاری از مهم‌ترین زمینه­های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 2000-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) بهره گرفته‌شده است. برای آزادی اقتصادی از شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده‌ شده است. نتایج برآورد مدل‌های موردنظر، نشان
می­دهد که شاخص­های آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی­دار بر روی جذب
 سرمایه­گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به‌طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی پرداخت‌شده است. نتایج تأثیر مثبت و معنی‌داری شاخص سرمایه انسانی، وجود منابع طبیعی و زیرزمینی، شاخص حکمرانی خوب و تحقیق و توسعه برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورها را نشان می­دهد
.


موضوع


آزادی اقتصادی; سرمایه گذاری مستقیم خارجی; حکمرانی خوب; سرمایه انسانی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.