تأثیر هزینه¬های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)

روح اله بابکی, مسعود همایونی فر, محمد حسین مهدوی عادلی, مصطفی سلیمی فر

چکیده


امروزه ارتباط بین هزینه­های دولت و سرمایه­گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر هزینه­های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین­آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه­ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه­های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش­بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که هزینه­های جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر مثبت بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ماشین­آلات دارند و مکمل آن محسوب می­شوند (البته به شرط آن­که افزایش هزینه­های دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که هزینه­های جاری و عمرانی دولت اثر منفی بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.


موضوع


هزینه جاری; هزینه عمرانی; سرمایه گذاری خصوصی; الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.