اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (رویکرد حذف فرضی)

اسفندیار جهانگرد, الهه میثاقی فر

چکیده


بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخش­های اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش­ها­ می­رسد. در اقتصاد مطابق طبقه­بندی رشته
 
فعاليت­های اقتصادی، آموزش يک بخش اقتصاد تلقی می­شود و يکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه­نگر مطالعاتی برای سنجش فعاليت­ها در قالب سيستم توليد، الگو و جدول داده -ستانده است. اين الگو امکان بررسی اثرهای متقابل ميان بخش­ها را در اقتصاد فراهم می­کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش­های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2003 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2004 استرالیا می­پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت­های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت­های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش هم در الگوی تقاضا محور لئونتیف و هم در الگوی عرضه محور گَش مربوط به کشورهای  ایران و استرالیا می­باشد. در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، نحوه ارتباط بخش آموزش با دیگر فعالیت­های اقتصاد برای یک واحد تولید خدمات آموزشی متفاوت است.


موضوع


آموزش; جدول داده- ستانده; روش حذف فرضی; الگوی تقاضا محور لئونتیف; الگوی عرضه محور گُش

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.