تأثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77

ابوالفضل شاه آبادی, بهزاد امیری, مهسا گنجی

چکیده


تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه­ریزی­های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می­گیرد و می­تواند زمینه­ساز بسیاری از پدیده­های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می­شود. یکی از عواملی که می­تواند بطور ویژه، کنترل­کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه­هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت­خواری می­تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان­دهنده تأثیر منفی و معنی­دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت­های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی­دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت­های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی­دار است..


موضوع


تورم; شاخص نهادی حکمرانی; فراوانی منابع طبیعی; کشورهای عضو گروه عدم تعهد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.