تأثیر واکنش سیاستگزار پولی به تکانه‌‌‌‌های نفتی بر بخش های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران

فاطمه دمیری, کریم اسلاملوییان, ابراهیم هادیان, رضا اکبریان

چکیده


بررسی واکنش سیاستگزار پولی به‌هنگام بروز تکانه نفتی می‌تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به‌گونه‌ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی موجب تغییر ناخواسته در حجم پول می‌شود. بنابراین منجر به واکنش درونزای سیاستگزار پولی می‌گردد. مسئولان پولی می‌توانند به‌صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آنها سیاست انقباضی پولی به‌کارمی‌گیرند، که این سیاست پولی می­تواند پیش‌بینی‌شده و یا پیش‌بینی‌نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش‌های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده‌است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می‌باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوي تعادل عمومي تصادفي پويای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش­های خارجی و داخلی می‌پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می‌دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش‌بینی به دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، بیش تر از حالت سیاست پولی غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد. البته تاثیر تکانه افزایش قیمت نفت بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می‌باشد. علاوه ‌براین، تکانه نفتي مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاري غيرنفتي به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاري به تولید ناخالص داخلی می‌گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش‌بینی بیشتر می‌باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی‌داری در نحوه تأثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد. 


موضوع


واکنش درونزای سیاستگزار پولی; تکانه نفتی; تعادل عمومي تصادفي پوياي باز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.