مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی  به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. 


دوره 9, شماره 20 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران PDF
زینب فری زاده, زاهد بیگدلی
بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی: مورد مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز PDF
کریم رضادوست, عبدالرضا نواح, الهام ادیب زاده
شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ PDF
رضا مختارپور, علی اکبر خاصه
بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌ دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری PDF
فاطمه اسکندری, پروانه ولوی
مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران PDF
زهرا عابدی خوراسگانی, محمد توکلی زاده, فاطمه مکی زاده, فرامرز سهیلی
ارزیابی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی درکتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز PDF
زهرا محمدیان, فریبا نظری, علی حسین قاسمی