خودکارآمدی والدین در گونه‌های مختلف خانواده: مدل فرایند و محتوای خانواده

سیده مریم محنا, سیامک سامانی

چکیده


هدف پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی والدین در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده بود، که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه والدین کودکان دوره اول ابتدایی شهر شیراز بود، 348 والد از میان کودکان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند، و مقیاس‌های خودکارآمدی والدین، فرآیند خانواده و محتوای خانواده را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و از طریق نرم‌افزار آماری 18SPSS- تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که خودکارآمدی والدین در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده متفاوت است؛ خانواده‌های سالم در مقایسه با گونه‌های دیگر خانواده از خودکارآمدی بیشتری برخوردارند؛ خودکارآمدی پدر و مادر به طور جداگانه در گونه‌های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده متفاوت است؛ و پدران و مادران خانواده‌های سالم به طور معناداری در مقایسه با دیگر گونه‌های خانواده از خودکارآمدی بیشتری بهره می‌برند. در مجموع، این مطالعه حاکی از اعتبار گونه‌بندی خانواده‌ها در مدل فرایند و محتوا می‌باشد.


موضوع


خودکارآمدی والدین; فرایند خانواده; محتوای خانواده

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.