بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی

حمید رضائیان, سمیرا معصومی, سیمین حسینیان

چکیده


این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق توافقی و عادی شهر قم انجام گرفت. 100 زوج متقاضی طلاق توافقی و 70 زوج عادی در شهر قم به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون و اسمیت، مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی و پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه و نرم‌افزار 18-SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی بین زوج‌های متقاضی طلاق و عادی تفاوت معنادار وجود دارد، و نه در میزان تمایزیافتگی خود. در نتیجه می‌توان بیان کرد که الگوهای ارتباطی و میزان رضایت جنسی زوجین تعیین‌کننده‌های گرایش یا عدم گرایش زوجین به سمت طلاق باشند.


موضوع


طلاق; تمایزیافتگی خود; االگوهای ارتباطی; رضایت جنسی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.