دیدگاه فهمی خود (SDPT) و دیدگاه فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

رضا خجسته مهر, نوشین روشن روان, ذبیح اله عباسپور

چکیده


رضایت زناشویی یکی از متغیرهای مهم ازدواج است و دوام آن را پیش‌بینی می‌کند. که می‌تواند به عنوان پیش‌بین رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گیرد دیدگاه‌-فهمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه‌های ‌فهمی خود و همسر به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی در مردان و زنان متأهل شهر اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر همبستگی از نوع رگرسیون بود. 300 زن و مرد متأهل شهر اهواز (148 مرد و 152 زن) به روش داوطلبانه انتخاب شدند، و مقیاس‌های دیدگاه-‌فهمی خود و همسر و ارزیابی از رابطه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین دیدگاههای-‌فهمی خود و همسر با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، و این دیدگاه‌ها قدرت پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارند (001 /0p < ). به هر حال می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رضایت زناشویی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر دیدگاه-‌فهمی خود و همسر است.


موضوع


دیدگاه-; فهمی خود; دیدگاه- فهمی همسر; رضایت زناشویی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.