بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی با سلامت اجتماعی: یک مطالعه همبستگی

حسین جناآبادی

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی با سلامت اجتماعی دبیران دوره اول متوسطه شهر زاهدان انجام شد. این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‌ی این مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر زاهدان بود که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 230 دبیر انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های سبک زندگی اسلامی، سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش ورود از طریق نرم‌افزار آماری 21-SPSS انجام شدند. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی، سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، و نیز تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی، سلامت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابر این، این نتایج اهمیت سبک زندگی اسلامی در عملکرد شغلی و بهبود وضعیت اجتماعی را نشان می‌دهد.


موضوع


سبک زندگی اسلامی; سازگاری شغلی; سلامت اجتماعی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.