بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی: هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی

کریم سواری, فاطمه فرزادی

چکیده


هدف از این پژوهش بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی در افسران مرد متأهل نیروی انتظامی شهر اهواز بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه افسران مرد متأهل شاغل در نیروی انتظامی شهر اهواز بود که از این جامعه 200 افسر مرد متأهل به روش داوطلبانه انتخاب شدند، و به پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی شات و همکاران، باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم‌افزار آماری SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و بین متغیرهای باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد؛ و تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی پیش‌بین‌های مثبت و منفی معنادار رضایت زناشویی هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی یکی از جنبه‌های مثبت و باورهای غیرمنطقی یکی از جنبه‌های منفی رضایت زناشویی هستند که نقش بسیار مهمی در تداوم و پایین آمدن رابطه بین زوجین دارند.


موضوع


هوش هیجانی; باورهای غیرمنطقی; رضایت زناشویی; افسران پلیس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.