مشاوره کاربردی

مجله مشاوره کاربردی با هدف نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات و دست‌آوردهای علمی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توان‌بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی منتشر میشود. 


دوره 7, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

خودکارآمدی والدین در گونه‌های مختلف خانواده: مدل فرایند و محتوای خانواده PDF
سیده مریم محنا, سیامک سامانی
بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی PDF
حمید رضائیان, سمیرا معصومی, سیمین حسینیان
دیدگاه فهمی خود (SDPT) و دیدگاه فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی PDF
رضا خجسته مهر, نوشین روشن روان, ذبیح اله عباسپور
بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و سازگاری شغلی با سلامت اجتماعی: یک مطالعه همبستگی PDF
حسین جناآبادی
بررسی پیش‌بین‌های رضایت زناشویی: هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی PDF
کریم سواری, فاطمه فرزادی
بررسی مدل رابطه مادر-کودک و عاطفه مثبت و منفی با اختلال‌های اضطرابی PDF
محمد عباسی, ابوسعید داورپناه, مسعود خنجرخانی, حمیده اداوی


شاپا: 2251-7243