پژوهش های سلامت محور

فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش‌های سلامت محور" نشريه، مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف :ثبت و نشر نتايج تحقيقات در زمينه پزوهش‌ های سلامت‌محور. مديريت دانش و بهينه‌سازی و ارتقاء هوش سازمانی در نهادها و موسس ات آموزشی و خدماتی حوزه بهداشت و سلامت.  کمک به ارتقای سطح پژوهش به منظور گسترش مرزهای دانش. ايجاد بستر مناسب برای ارتباط ميان پژوهشگران در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی.  تلاش برای ارائه ايده های نو به منظور رفع نيازهای علمی و تحقيقاتی کشور در زمينه فناوری‌های سلامت تلاش برای ورود و عضويت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اينترنتی بين المللی. اطلاع رسانی در زمينه ژوهش‌های محصول محور، فناوری‌های سلامت و کمک به جلوگيری از فعاليت‌های موازی در کشور .  مقاله‌های تحقيقی و مروری، گزارش‌های موردی، و يا يادداشت‌های فنی با عنوان‌های موضوعی زير را منتشر می‌نمايد .


دوره 4, شماره 3 (2017)

فهرست مطالب

مقالات

Bioaccumulation and translocation factors of petroleum hydrocarbons in Aeluropus littoralis PDF
Mohammad Rafiee, Mahsa Jahangiri Rad, Arash Afshari
Estimation of health effects (morbidity and mortality) attributed to PM10 and PM2.5 exposure using an Air Quality model in Bukan city, from 2015-2016 exposure using air quality model PDF
Bahram Kamarehie, Mansour Ghaderpoori, Ali Jafari, Mohammad Amin Karami, Aliakbar Mohammadi, Khaled Azarshab, Afshin Ghaderpoury, Najaf Noorizadeh
Evaluation the concentration of mercury, zinc, arsenic, lead and cobalt in the Ilam city water supply network and resources PDF
Ahmad Reza Yazdanbakhsh, Mohammad Hasan Abasi, Zeinab Gholami, Moayed Avazpour
Assessment of role of concrete factories in particulate matter emissions, 2015-2016, using the AQI index and zoning by GIS software (Case study: Nasr Kashan Concrete Factory) PDF
Shahnaz Kushkbaghi, Mohammad Hassan Ehrampoush, Seyed Abolghasem Mirhosseinidehabadi
Efficiency of electrical coagulation process using aluminum electrodes for municipal wastewater treatment: a case study at Karaj wastewater treatment plant PDF
Samad Gholami Yengejeh, Hossein Jafari Mansoorian, Gharib Majidi, Ahmad Reza Yari, Narges Khanjani
An assessment on dispersion of carbon monoxide from a cement factory PDF
Gholamreza Goudarzi, Rajab Rashidi, Fariba Keishams, Mahsa Moradi, Shahram Sadeghi, Fereydoun Masihpour, Mojtaba Shegerd, Ehsan Abouee Mehrizi, Mohammad Veysi Shikhrobat, Yousef Omidi Khaniabadi
Catch per unit efforts and impacts of gears on fish abundance in an oxbow lake ecosystem in Eastern India PDF
Dipankar Ghosh, Jayanta Kumar Biswas
Baffle and fixed media effects on coliform removal and bacterial die-off rate coefficient in waste stabilization ponds (a case study in Ahvaz) PDF
Hossein Sasani, Naser Mehrdadi, Behnoush Aminzadeh, Afshin Takdastan