هفت‌آسمان قرآن از منظر صدرالمتألهین و فخر رازی

زهره برقعی, سیده فاطمه یزدان پناه

چکیده


 آسمان های هفت گانه از جمله مفاهیمی است که در در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است. اندیشمندان در تفسیر هفت آسمان و تبیین مفهوم آن بر دیدگاه واحدی اتفاق نظر ندارند. صدرالمتألهین بر این باور است که شناخت هفت آسمان از طریق ابزارهای حسی و مادی امکان پذیر نیست و تنها با تمسک به قرآن و حدیث می‌توان به حقیقت آن دست یافت. وی هفت آسمان را منطبق بر عالم مثال می داند. از سوی دیگر فخر رازی در تفسیر هفت آسمان به هیئت بطلمیوسی متمسک شده و تعریفی بر اساس نظر منجمین ارائه داده است. بر اساس دیدگاه وی هفت‌آسمان، هفت فلک مادی اند که به گرد سیارۀ زمین می گردند. در این مقاله پس از تبیین دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی در باب هفت‌آسمان، دیدگاه فخر مورد نقد قرار گرفته و نظریۀ ملاصدرا که مبتنی بر آیات و روایات است، مورد تأکید قرار می گیرد.


موضوع


هفت آسمان قرآن; عالم مثال; افلاک هفتگانه; ملاصدرا; فخر رازی; هیئت بطلمیوسی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.