شماره 23 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد PDF
سعید رفیع پور, هاشم داداش پور, علی اکبر تقوایی
بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادراک بزرگسالان مطالعه موردی: بلوارامامیه_ مشهد PDF
فاطمه بی نیاز, تکتم حنایی
میل به خلوتجویی و ادراک ازدحام در محیطهای شهری: تحلیلی مقایس های میان زنان در خرده فرهنگهای ایران PDF
فاطمه محمدنیای قرائی, مجتبی رفیعیان, محمد نقی زاده
تأثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی در محی طهای مسکونی همسایگی مطالعه موردی: مجتمع مسکونی نور در تهران PDF
رضا رامیار, اسماعیل ضرغامی
ارزیابی احساس امنیت زنان در نواحی شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز PDF
احمد پور احمد, محمود آروین, نگار رحیم پور
تعیین پهنه های مناسب مکان گزینی «خوشه های صنعتی » با استفاده از مد لهای تصمیمگیری چند معیاره در محیط GIS مطالعه موردی: خوشه صنایع چوبی استان اردبیل PDF
علیرضا محمدی, عطا غفاری گیلانده, سپیده نوری
بررسی شاخصهای کمی و کیفی مؤثر در ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT) با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر مشهد PDF
حمید فرهاد, بهادر بذرافشان مقدم, تکتم محتشمی


شاپا: 23222875