بررسی خصوصیات رشد و لاشه بره های آمیخته چندین ترکیب ژنتیکی

عباس عاطفی, جلیل شجاع, سید عباس رافت

چکیده


به منظور بررسی خصوصیات رشد و لاشه، بره های آمیخته حاصل از تلاقی 5 نژاد ( مغانی، قزل، ماکوئی، بلوچی و آرخارمرینوس) تعداد 268 بره در شرایط مزرعه ای پرورش داده شد. در انتهای دوره بره ها ذبح شده و پس از توزین لاشه، نیم لاشه های چپ بر اساس روش استاندارد ایران قطعه بندی گردید. تاثیرات ترکیب ژنتیکی ، تیپ تولد، جنسیت و سال به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند. برای تجزیه آماری صفات از مدلهای خطی عمومی (  (GLMاستفاده گردید. هیچ کدام از اثرات متقابل دوگانه بر صفات معنی دار نبودند.اثر ژنوتیپ بر صفات وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه در بازه های 2، 5، 6 و کل دوره (ADG)، اوزان لاشه سرد وگرم، دنبه و سر دست  و بازو معنی دار بود (05/0> .(Pکمترین مقدار وزن دنبه متعلق به آمیخته های حاصل از تلاقی نژاد آرخار مرینوس با نژاد قزل بود.اثر جنسیت تنها بر صفات رشد مطالعه گردید و به جز  صفات وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه در بازه های 5، 6 و کل دوره(ADG)   و وزن نهایی دیگر صفات مورد بررسی تحت تاثیر جنسیت قرار نداشتند. کمترین مقدار وزن دنبه متعلق به آمیخته های حاصل از تلاقی نژاد آرخار مرینوس با نژادهای دیگر بود. بنابراین می توان انجام دورگ گیری با نژاد آرخار مرینوس را جهت کاهش اندازه دنبه پیشنهاد کرد.


موضوع


لاشه; ترکیب ژنتیکی; بره; آمیخته

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.