شناسایی چند شکلی های ناحیه اینترون ۱ ژن هورمون رشد در جمعیت مرغ بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

کاوه خاکپور, کریم مردانی, علی هاشمی

چکیده


در این تحقیق برای شناسایی چند شکلی ناحیه اینترون ۱ ژن هورمون رشد درجمعیت مرغ بومی مرکز پرورش و اصلاح نژاد استان آذربایجان غربی، از تعداد ۹۸ قطعه طیور خونگیری انجام گرفت. DNA ژنومی از نمونه های خون استخراج گردید و قطعه ای به اندازه ۷۷6 جفت باز از ناحیه اینترون ۱ ژن هورمون رشد با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده بوسیله آنزیم برشی MspI هضم و بر روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید. نتایج حاکی از وجود سه نوع آلل A1،  A2و  A3در این جایگاه بود که فراوانی آنها در کل جمعیت به ترتیب ۱۲/۳۱، ۸۶/۱۷ و 02/51 درصد محاسبه شد. از شش ترکیب ژنوتیپی شناسایی شده ترکیبهای A1A3 وA2A2 به ترتیب با فراوانی های ۶٣/۳۱ و ۰۲/۱ درصد دارای بیشترین و کمترین فراوانی بودند. شاخص هتروزیگوتی و تعداد آلل موثر برای این جایگاه در کل جمعیت به ترتیب 61/0 و 57/2 به دست آمد. آزمون کای اسکور و جی تست برای تودهء مورد مطالعه، نشان داد که جامعه در حالت تعادل هاردی-واینبرگ قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت که جایگاه اینترون 1 ژن هورمون رشد در جمعیت مرغ های بومی آذربایجان غربی دارای تنوع ژنتیکی بالایی بوده و می تواند در برنامه های اصلاح نژادی به کار گرفته شود.


موضوع


چند شکلی; هورمون رشد; مرغ بومی; آذربایجان غربی;PCR-RFLP

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.