بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات تولید شیر در گاوهای هلشتاین با استفاده از تابع گمپرتز

حسین روشن, همایون فرهنگ فر, ناصر امام جمعه کاشان, محمد حسن فتحی نسری, روح الله نورمحمدی

چکیده


در این تحقیق، به منظور تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفات میزان تولید شیر در هنگام اوج شیردهی، زمان رسیدن به اوج تولید شیر و تولید شیر در کل دوره شیردهی از 46420 رکورد روز آزمون متعلق به 5323 رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول گاوداری های مشهد که در طی سال های 1373 تا 1386 زایش داشتند، استفاده شد. تعداد کل گله های مورد بررسی در این تحقیق 64 گله و تعداد کل پدر ها و مادرها در فایل شجره به  ترتیب 660 و 4685 رأس بود. در این تحقیق تابع غیر خطی گمپرتز برای توصیف منحنی شیردهی استفاده شد. مدل مورد استفاده برای برآورد اجزای واریانس – کواریانس ژنتیکی و محیطی یک مدل حیوانی چند متغیره (سه صفته) و در برگیرنده اثر ثابت گروه همزمان گله - سال - فصل زایش - نوع اسپرم و متغیرهای همراه بود. روش آماری مورد استفاده برای برآورد اجزای واریانس – کواریانس، حداکثر درست نمائی محدود شده بود. وراثت پذیری صفات میزان تولید شیر در هنگام اوج شیردهی، زمان رسیدن به اوج تولید شیر و تولید شیر در کل دوره شیردهی به ترتیب برابر با 159/0، 129/0 و 190/0 بود. همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیطی بین صفات تولید در هنگام اوج و زمان رسیدن به اوج به ترتیب 830/0 و 515/0، تولید در هنگام اوج و تولید شیر کل دوره 978/0 و 938/0، و زمان رسیدن به اوج تولید و تولید شیر در کل دوره شیردهی برابر 920/0 و 689/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برای صفات تولید شیر در کل دوره شیردهی، میزان تولید در اوج و زمان رسیدن به اوج تولید شیر روند ژنتیکی مثبت و معنی دار آماری (05/0P<) وجود داشت و مقادیر آنها به ترتیب برابر 664/4 کیلوگرم، 017/0 کیلوگرم و 130/0 روز در سال بود.  


موضوع


خصوصیات تولید شیر; تابع گمپرتز; روند ژنتیکی; گاو هلشتاین

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.