اثرات سطوح مختلف و روش استفاده از میکروارگانیسم موثر بر عملکرد و فلور میکروبی جوجه های گوشتی

امید افسریان, محمد حسین شهیر, سید مرتضی موسوی, افشین حیدری نیا

چکیده


در این مطالعه بازده پروبیوتیک های چند سویه ای که میکروارگانیسم موثر (EM ) نامیده می شود، در قالب طرح کاملا" تصادفی به روش فاکتوریل 3×3 با سه تکرار و 13 پرنده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از EM به صورت خوراک تخمیر شده (EM-بوکاشی) و یا به صورت محلول در آب آشامیدنی، در سه سطح (صفر، متوسط و بالا)، استفاده گردید. دوره آزمایش شامل دو دوره آغازین (7تا21روزگی) و رشد (22تا42روزگی) می شد. میزان افزایش وزن و مصرف خوراک به صورت هفتگی رکورد برداری می شد و تلفات به صورت روزانه ثبت می گردید. در پایان این آزمایش 2 پرنده از هر پن به طور تصادفی انتخاب و نمونه های خون از رگ بال جمع آوری شد و در دمای 20- درجه سانتیگراد برای آنالیز های بعدی جهت تعیین متابولیت های خونی ذخیره گردید. نمونه محتویات روده کور فورا" بعد از کشتار برای آنالیز جمعیت میکروبی برداشته شد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی  کاربرد EM (هم به صورت خوراکی و هم آشامیدنی)، وزن بدن و خوراک مصرفی را به طور معنی داری (01/0P<) افزایش داد. اثرات متقابل کاربرد EM-بوکاشی و EM محلول در آب بر افزایش وزن و خوراک مصرفی معنی دار بود (01/0P<)، ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر جیره های غذایی حاوی EM قرار نگرفت، ولی اثرات متقابل بین EM- بوکاشی و EM محلول در آب، ضریب تبدیل را بطور معنی داری کاهش داد(01/0>P). متابولیت های سرم مانند تری گلیسرید و کلسترول با کاربرد EM کاهش یافتند (05/0>P). هر دو روش کاربرد EM و همچنین اثرات متقابل بین آنها، پاتوژن ها(کلستریدیوم، E_Coli، سالمونلا و کلی فرم) را در محتویات روده کور کاهش داد (01/0>P). در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که EM دارای اثرات تحریک کنندگی رشد، به واسطه بهبود در مصرف خوراک و یا کاهش پاتوژن های دستگاه گوارش می باشد.


موضوع


میکروارگانیسم موثر; جوجه گوشتی; عملکرد; میکروفلور

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.