عوامل موثر بر کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی

قادر دشتی, سمیه یاوری, اسماعیل پیش بهار, باب اله حیاتی

چکیده


نظر به اهمیت تولید گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی استراتژیک نمی توان اهمیت استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه تقویت صنعت طیور کشور ایران را نادیده گرفت. مطابق آمار از حدود 17 هزار واحد مرغداری گوشتی کشور، 800 واحد در استان کرمانشاه فعالیت می کنند و از این میان حدود 17 درصد از مرغداری های استان در شهرستان سنقر و کلیایی قرار دارند. ارتقائ کارایی تکنیکی به عنوان یکی از راهکارهای بهره گیری مطلوب و اقتصادی از منابع موجود و بهبود وضعیت تولید مطرح است. در این پژوهش  کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین همزمان مدل ناکارایی تکنیکی انجام گرفت. داده های مورد نیاز از 100 واحد مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. میانگین کارایی تکنیکی 17/82 درصد محاسبه گردید. همچنین نتایج نشان داد که عواملی مانند تعداد جوجه یکروزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی داری برکارایی تکنیکی می باشند.


موضوع


تابع تولید مرزی تصادفی; سنقر و کلیایی; کارایی تکنیکی; مرغداری گوشتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.