بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاین

پیروز شاکری, احمد ریاسی, مسعود علیخانی, غلامرضا قربانی, حسن فضایلی

چکیده


به منظور بررسی تاثیر ترکیبات موجود در محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکردکلیه ها، نسبت های 0 ، 6 ، 12 و 18 درصد سیلاژ محصول فرعی پسته بر حسب ماده خشک جایگزین سیلاژ ذرت در جیره گوساله های نر نژاد هلشتاین (با میانگین وزن 5/13±1/155 کیلوگرم) گردید. در یک طرح کاملاً تصادفی 4 جیره آزمایشی به مدت 6 ماه به صورت کاملاً مخلوط شده در اختیار 24 راس گوساله که در جایگاه های انفرادی بودند قرار گرفت. به منظور تخمین سنتز پروتئین میکروبی از طریق جدا سازی مشتقات پورینی و اندازه گیری با دستگاه اسپکتوفتومتر، ادرار گوساله ها در دو روز پایانی از ماه های چهارم و ششم دوره پروار به روش نمونه برداری نقطه ای، جمع آوری شد. همچنین جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ادرار، پس از دوره عادت پذیری و هر 45 روز یک بار جمعاً طی 5 مرحله نمونه برداری ادرار گوساله ها انجام شد. نتایج آزمایش در مورد تخمین سنتز پروتئین میکروبی نشان داد که در هر دو مرحله نمونه برداری، با افزایش سطح سیلاژ محصول فرعی پسته به 12 و 18 درصد در جیره ها میزان سنتز پروتئین میکروبی به شدت کاهش یافت و اختلاف آن با جیره کنترل و جیره حاوی 6 درصد سیلاژ محصول فرعی پسته معنی دار (01/0P<) بود. همچنین مقادیر pH، وزن مخصوص، تعداد گلبول های سفید و قرمز و سلول های پوششی موجود در ادرار گوساله ها در گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند و علیرغم تیره شدن رنگ ادرار با مصرف جیره های حاوی سیلاژ محصول فرعی پسته، گوساله ها دچار هموگلوبینوری و هماتوری نبودند. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیبات فنلی سیلاژ محصول فرعی پسته سنتز پروتئین میکروبی را در گوساله های پرواری کاهش می دهد اما تاثیر نامطلوبی بر عملکرد کلیه های آن ها ندارد.


موضوع


محصول فرعی پسته; گوساله پرواری ; پروتئین میکروبی; ادرار

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.