پژوهش های فلسفی

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فلسفی توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود. پژوهش های فلسفی مقاله های حاصل از پژوهش محققین در زمینه های فلسفه (فلسفه اولی، معرفت شناسی و فلسفه های کاربردی) را منتشر می نماید. اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. 


شماره 9 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی PDF
مسعود امید
مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی PDF
عبدالله امینی, یوسف شاقول
تبیین رویکرد میان رشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه PDF
محسن ایمانی, خسرو باقری, علیرضا صادق زاده, کیانوش محمدی روزبهانی
سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود PDF
شیرزاد پیک حرفه
بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن سینا PDF
خلیل سلطان القرایی, سید حسین آتشی, زهرا علمی
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر PDF
سیدمصطفی شهرآیینی, راضیه زینلی
تحلیلی بر مبحث معترضة افلاطون در محاورة ثئای تتوس PDF
مجید صدرمجلس
تقابل من ـ دیگری: معضل اخلاق PDF
حسن فتح زاده
شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو PDF
مجید ملایوسفی, سکینه افلاطونی
تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله ای جدید و یا تقریری نو از مسأله ای کهن PDF
یوسف نوظهور, جلال پی کانی


شاپا: 7960-2251