رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی

مسعود امید

چکیده


این مقاله به دنبال تحقیق در شک دکارتی و پی افکندن نگاهی دیگر به این موضوع است. در این نوشتار پس از تعیین روش شناسی تحقیق در فلسفة دکارت و تفکیک دو مقام رویکرد و روش در دو منظر درونی و بیرونی، به این نکته پرداخته می شود که تا حال در نزد بیشتر دکارت پژوهان با دید حداقلی به موضوع شک نظرشده است؛ درحالی که آرای دکارت نشان از این دارد که می توان با دید حداکثری نیز بدان نظر انداخت. حاصل دید حداقلی، پدیدارشدن ویژگی هایی محدود مانند ابزاربودن شک است. اما نتیجة دید حداکثری، آشکارشدن ویژگی های متعدد در پیرامون شک است. دید اخیر مورد پذیرش این نوشتار است و براساس آن به ارائة پیشنهاد رویکرد «نظریه محور» و جامع در مورد شک دکارتی پرداخته است. این نظریه معتقد به تشخیص پنج سطح یا جنبه در شک دکارتی است که عبارتند از: آموزه، روش (روش بندی)، مهارت، کارکرد و کاربرد.


موضوع


شک دکارتی، دید حداکثری; دید حداقلی;رویکرد نظریه محور; شک به عنوان نظریة فلسفی; سطوح پنجگانة نظریة شک

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.