مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی

عبدالله امینی, یوسف شاقول

چکیده


بررسی مفهوم «بازی» در عرصة هنر نزد گادامر موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. در این نوشتار سعی بر این است که نشان دهیم که استفادة گادامر از مفهوم بازی در عرصة هنر و زیباشناسی تا چه حد می تواند از نتایج سوبژکتیویستی زیباشناسی مدرن (به ویژه در خوانش کانتی آن) برکنار باشد. به طور کلی، مدعای ما این است که گادامر در این زمینه تاحدی موفق بوده است. در این راستا ابتدا به دلالت این مفهوم نزد برخی فیلسوفان پرداخته شده و سپس نظر برخی از مفسران موافق و مخالف در نسبت با موضع این نوشتار مطرح شده است. در ادامه ضمن طرح مختصر زیباشناسی مدرن و نتایج آن (در قالب آگاهی زیباشناختی و افتراق زیباشناختی) به بدیل گادامر در مقابل آن در قالب مفهوم بازی جهت پرهیز از نتایج سوبژکتیویستی زیباشناسی مدرن در عرصة هنر پرداخته شده است.   


موضوع


آگاهی زیباشناختی; تمایزگذاری زیباشناختی; مفهوم بازی; تجربة هنر; سوبژکتیویسم; فهم

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.