سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود

شیرزاد پیک حرفه

چکیده


در فلسفة اخلاق، سه نگرش کلی دربارة میزان مطالبة اخلاق وجود دارد که عبارتند از اخلاق حداکثرگرا، اخلاق اعتدال گرا و اخلاق حداقل گرا. در این میان، اخلاق اعتدال گرا، که بسیار نزدیک به تصور کنونی بشر دربارة میزان مطالبة اخلاق و مقتضیات آن است، از دو سو مورد هجوم قرار گرفته است: از یک سو حداکثرگرایان بر این باورند که  آنچه اخلاق اعتدال گرا، و نیز بشر امروز، از آن به عنوان میزان مطالبة اخلاق و مقتضیات آن یاد می کند، بسیار آسان گیرانه تر از مطالبات واقعی اخلاق، در این روزگار است و از سوی  دیگر، حدأقل گرایان حتی همین میزان مطالبة اخلاق را نیز برنمی تابند و به  دنبال برپایی نظام اخلاقی آسان  تری هستند. این مقاله بر آن است که با توسل  به گونه ای از قراردادگرایی سودمحور، از اصول اساسی اخلاق اعتدال گرا و میزان مطالبة اخلاق در آن دفاع کند.


موضوع


اخلاق اعتدال گرا،; محدودیت; انتخاب; قراردادگرایی سودمحور

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.