تحلیلی بر مبحث معترضة افلاطون در محاورة ثئای تتوس

مجید صدرمجلس

چکیده


نوشتة حاضر گزارشی تحلیلی است از مبحث معترضة (the Digression) افلاطون در محاورة ثئای تتوس. مبحثی که طی آن افلاطون میان شیوه های زندگی فیلسوف با سخنور به مقایسه می پردازد. ضمن متن، نخست به این پرسش پرداخته ایم که چگونه بحث در ماهیت معرفت به مبحث معترضه می انجامد. ثانیاً، رئوس برجستة خود مبحث معترضه را با ارجاع به بعضی محاورات، بررسی کرده و سرانجام بر اساس بحثهای طرح شده، به نقش مبحث معترضه در متن محاوره نیز نگاهی افکنده ایم.....

موضوع


افلاطون، فیلسوف; سخنور; مبحث معترضه، امور بالطبع و امور قراردادی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.