اندازه گیری دانسیته٬ تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیک فندق در سطوح و رطوبت های مختلف

جعفر میلانی, علی معتمدزادگان

چکیده


در این بررسی بعضی از ویژگی های فیزیکی فندق ایرانی از قبیل دانسیته توده ای٬ دانسیته واقعی٬ تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیک بر روی چهار سطح مختلف شامل آهن گالوانیزه، استیل،MDF و شیشه در چهار محتوای رطوبتی متفاوت هم در فندق کامل و هم مغز آن بررسی شدند. دانسیته توده ای در فندق کامل و مغز آن به ترتیب از 7/409 تا 4/491  و از 4/415 تا 9/477 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش یافت. دانسیته واقعی نیز از 8/954 تا 4/1079 برای فندق کامل و 9/886 تا 8/965 کیلوگرم برمتر مکعب برای مغز فندق افزایش یافت. تخلخل نیز از 11/57 تا 47/54 برای فندق کامل و 52/53 تا 77/47 برای مغز فندق کاهش یافت. ضریب اصطکاک استاتیک برای هر دو بر روی چهار سطح مختاف با افزایش رطوبت افزایش یافت. بیشترین و کمترین ضریب اصطکاک هم برای فندق و هم برای مغز آن به ترتیب در سطوح MDF و آهن گالوانیزه مشاهده شدند.


موضوع


فندق; مغز; رطوبت; ویژگی های فیزیکی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.