ارزیابی کیفیت روغن شتر مرغ به منظور استفاده در فراورده های آرایشی و غذایی

محسن دلوی اصفهان, امیر دارایی گرمه خانی

چکیده


روغن شترمرغ منبع با ارزشی برای فراورده های آرایشی بهداشتی و یا برای استفاده به عنوان روغن خوراکی در صنایع غذایی می باشد.  با این وجود اطلاعات کمی در مورد ویژگی های این روغن وجود دارد.  در این تحقیق، روغن از پیه با  استفاده از روش گداخت مرطوب استخراج شد و سپس برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (عدد یدی، عدد صابونی، نقطه ذوب، ضریب شکست، وزن مخصوص و رنگ) و ترکیب اسیدهای چرب روغن شتر مرغ  مورد آزمایش قرار گرفت. یک روش سریع برای اندازه گیری آلفا- توکوفرول و رتینول در روغن شتر مرغ توسط روش فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارگر فرابنفش ابداع و بکار گرفته شد  و آزمون های میکروبی جهت بررسی آلودگی احتمالی روغن انجام پذیرفت. نتایج آزمون های پراکسید و اسیدهای چرب آزاد نشان دهنده کارآمدی روش استخراج چربی بودند. نتایج نشان داد که مهمترین اسیدهای  چرب  روغن به ترتیب اسید اولئیک  ( 39 درصد) پالمیتیک (9/28 درصد) و لینولئیک (29/14)  هستند. و مقدار توکوفرول موجود در چربی شترمرغ 5/3 میلی گرم در کیلوگرم روغن  است. 


موضوع


روغن شترمرغ; خواص فیزیکی و شیمیایی ; کروماتوگرافی گازی; توکوفرول ها; کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.