فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی چند رقم از پیاز(L. Allium cepa) ایرانی و توانایی آنها در خنثی سازی رادیکال های آزاد

مهناز باقرلو, رضا حیدری, صابر قادرپور, رشید جامعی

چکیده


پیاز یکی از پر مصرف ترین سبزیجات می باشد که حاوی مقادیر بالای فلاونوئید است. همچنین پیاز بخش مهمی از رژیم غذایی بسیاری از کشورها محسوب می شود. این مطالعه برای بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی، فعالیت جمع آوری رادیکال های هیدروژن پراکسید، سوپر اکسید، نیتریت و محتوای فنولی لایه های بیرونی و بخش داخلی چهار  واریته پیاز ایرانی با نام های پیاز قرمز نیشابور، پیاز قرمز درچه اصفهان، پیاز سفید قم و  پیاز سفید کاشان طراحی شده است. پوست بیرونی و بخش درونی پیازها خشک و پودر شده، سپس عصاره متانولی تهیه گردید. این عصاره ها در آزمون های گوناگون بکار رفت. لایه بیرونی پیاز قرمز نیشابور بیشترین مقدار فنول را نشان داد. فعالیت آنتی اکسیدانی از    06/0± 31/94% در پوست بیرونی پیاز قرمز نیشابور تا 087/0 ± 86/8% دربخش خوراکی پیاز سفید کاشان متغیر بود. در رابطه با ظرفیت جمع آوری رادیکال های هیدروژن پراکسید، سوپر اکسید، و نیتریک اکساید  بین  پوست بیرونی و بخش درونی پیازهای قرمز تفاوت معنی داری )05/0≥P) مشاهده گردید که کمترین مقدار در پیازهای سفید و بیشترین مقدار در پیازهای قرمز ثبت شد. از لحاظ آماری، ارتباط معنی داری )05/0≥P ) بین فعالیت آنتی اکسیدانی، جمع آوری رادیکا ل ها و محتوای فنولی عصاره ها مشاهده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان اذعان داشت که پیازهای قرمز نسبت به پیازهای سفید مورد مطالعه از ترکیبات فنلی بیشتری برخوردار می باشند و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی آنها بالا است و همچنین توانایی زیادی در مهار رادیکال های آزاد دارند. 


موضوع


پیاز;خاصیت جمع آوری رادیکال آزاد ; ترکیبات فنولی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.