مقایسه دو روش ELISA و HPLC در تعیین آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی

روزیتا سالاری, محمد باقر حبیبی نجفی, محمد طاهر بروشکی, سید علی مرتضوی, محسن فتحی نجفی

چکیده


     هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دو روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و الایزا (ELISA) در اندازه گیری آفلاتوکسین B1 (AFB1) و اکراتوکسین A (OTA) در ادویه فلفل قرمز می باشد. برای این منظور، 36 نمونه فلفل قرمز از سطح مزرعه در شهرستان سبزوار (در استان خراسان رضوی) جمع آوری گردید و در برابر نور خورشید و هوای آزاد خشک شد. در میان مجموع 36 نمونه، میزان حضور AFB1 و OTA  در روش ELISA  به ترتیب (28 مورد) 8/77% و (8 مورد) 2/22% و در محدوده 15-1/1 میکروگرم بر کیلوگرم و 35/2-59/0 میکروگرم بر کیلوگرم بدست آمد. در مقایسه، در روش HPLC ، AFB1  و OTA به ترتیب در 25 مورد (4/69%) و6 مورد (7/16%) از نمونه ها در محدوده 5/14-4/0 میکروگرم بر کیلوگرم و 17/2-74/0 میکروگرم بر کیلوگرم، شناسایی شد. از نظر آماری ارتباط خوبی بین هر دو روش در آنالیز کمی AFB1 و OTA مشاهده شد ( برای AFB1  979/0= r2 و برای OTA 947/0= r2 ) اما همبستگی بدست آمده در اندازه گیری AFB1 دقیقتر و بالاتر از OTA بود. از طرف دیگر میزان AFB1 و OTA تعیین شده توسط ELISA  بالاتر از میزان بدست آمده توسط  HPLC حاصل شد. نتایج نشان داد که روش ELISA می تواند به عنوان یک روش غربالگری برای تعیین حضور AFB1 و OTA در پودر فلفل قرمز استفاده شود اما نتایج بدست آمده توسط این روش باید توسط روش HPLC تایید گردد.


موضوع


ELISA ; HPLC; آفلاتوکسین B1; اکراتوکسین A; فلفل قرمز

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.