ارزیابی عوامل تولید ناب در فرآیند تولید دوغ کارخانه شیر

سعید اسدی, ابوالفضل قرائی, هانیه پناهی

چکیده


تولید ناب، یک فلسفه و نگرش جدید به تولید محسوب می شود که در کشور ژاپن شکل گرفته است. این نگرش در اروپا و آمریکا رواج یافته و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات خودروسازی قرار گرفته است. در این روش سعی می گردد که اتلافات به حداقل رسانیده شده و حداکثر بازدهی از امکانات، منابع انسانی و سرمایه گذاری حاصل گردد. در این تحقیق ضمن معرفی عوامل و ویژگی های تولید ناب در یک کارخانه صنایع غذایی، سعی شده است که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی، مدلی ارائه گردد که میزان سازگاری فرآیند تولید دوغ را با معیارها و ویژگیهای تولید ناب، قیاس نماید. در این راستا عوامل تولید ناب به 6 عامل اصلی و 42 عامل فرعی تقسیم بندی گردیده است. از ویژگیها و نوآوریهای این تحقیق آنست که اکثر پژوهشهای گذشته در کارخانجات خودرو سازی انجام شده است در حالی که تحقیق حاضر در مورد کارخانه ای با ماهیت تولید مواد غذایی و با محوریت خط تولید دوغ انجام گردیده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان سازگاری خط تولید دوغ با معیارها و ویژگیهای تولید ناب به اندازه 73/0می باشد. این نتایج نشان می دهد که "مدیریت تجهیزات و سخت افزار" بیشترین فاصله را تا تولید ناب و  سیستم "مدیریت خرید و تدارکات" کمترین فاصله را تا تولید ناب دارد. نتایج حاصل، فاصله قسمت های گوناگون مدیریتی خط تولید را تا تولید ناب نشان می دهد. با توجه به نتایج می توان نسبت به رفع عیوب و نزدیک تر شدن به تولید ناب، اقدام نمود. این روش برای کلیه خطوط تولیدی در صنایع غذایی قابل استفاده است.


موضوع


اتلاف، بهینه سازی، تجزیه و تحلیل ابعادی; تولید ناب; دوغ، شیر، فرآیندتولید;مقایسه زوجی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.