نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آزادمرد دمیرچی, صدیف, دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ا

ابراهیم پور, نسیم ابراهیم پور, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اسدی, سعید, استادیار گروه مکانیک دانشگاه پیام نور تهران
اعلمی, مهران, استادیار گروه علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ب

باقرلو, مهناز, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشکده علوم ارومیه
بروشکی, محمد طاهر, دانشیار مرکز تحقیقات فارماکولوژیکی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پ

پناهی, هانیه, دانشجوی دکتری گروه آمار دانشگاه رازی کرمانشاه
پیغمبردوست, سید هادی, دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پیغمبردوست, سیدهادی, دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ت

تاجیک, حسین, دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
تیموری, رامین, دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

ج

جامعی, رشید, استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
جعفریان, پریسا, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ح

حبیبی نجفی, محمد باقر, استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن زاده, پرویز, دانشجوی دوره دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
حسنی, مهدیه, فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حصاری, جواد, دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حصاری, جواد, دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
حیدری, رضا, استاد گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

خ

خلیفه, حسن, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

د

دادپور, محمدرضا, استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
دارایی گرمه خانی, امیر, مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
دلوی اصفهان, محسن, مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

ر

رأفت, سیدعباس, استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رضوی روحانی, سید مهدی, استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

1 - 25 (42)    1 2 > >> 


شاپا: 2008.515x